VEELGESTELDE VRAGEN OVER LEGIONELLA

WAT IS LEGIONELLA?

Legionella is een bacterie die een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Deze longontsteking wordt ook wel de ‘veteranenziekte’ genoemd. De meest ideale omgeving voor de legionellabacterie is stilstaand water dat een temperatuur heeft tussen de 25 en 50 graden Celsius.

HOE GEVAARLIJK IS LEGIONELLA?

Legionella is een bacterie die een ernstige longontsteking kan veroorzaken, ook wel de ‘veteranenziekte’ genoemd. Voor mensen met een verminderde weerstand kan de ziekte dodelijk zijn. De ziekte wordt behandeld met antibiotica. Wanneer mensen besmet zijn geraakt, kan het 2 tot 19 dagen duren, voordat de ziekte zich openbaart.

Er is een zeer strenge regelgeving van toepassing als het gaat om legionella. Dat komt onder andere door de manier waarop besmetting plaats vindt; via het inademen van besmette waterdamp. Dat maakt dat het bereik van de bacterie erg groot is en er vaak veel mensen met de bacterie in aanraking komen, met alle gevolgen van dien.

WAT ZIJN DE WETTELIJKE REGELS RONDOM LEGIONELLA?

Om de mogelijkheid van besmetting met legionella zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht. Die wet schrijft eigenaren van collectieve watervoorzieningen voor wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie. In de wetgeving is vastgelegd welke gebouwen in het prioriteitssegment vallen en daardoor verplicht zijn een risicoanalyse en beheersplan te laten opstellen. Ook is het verplicht om periodiek legionellamonsters te laten nemen.

WIE MOETEN AAN DIE REGELS VOLDOEN?

Deze wet rondom preventie van legionella geldt voor ziekenhuizen ,zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, zwem- en badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens.

Voor alle overige locaties geldt de algemene zorgplicht uit de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. Dit houdt in dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat hij beschikbaar stelt.

WELKE CONTROLES VOORKOMEN LEGIONELLA?

Legionellapreventie begint met een risicoanalyse en beheersplan. Daarmee worden de risico’s in kaart gebracht en gekeken welke maatregelen nodig zijn om het risico van legionella tot een minimum te beperken.

Maandelijkse controles – Dit betekent dat er maandelijks temperatuurmetingen moeten worden gedaan van koud water, warm waterbereiders en deelringen. De resultaten hiervan moeten worden bijgehouden in een legionella-logboek.

Halfjaarlijkse controles – Elke zes maanden moeten er watermonsters worden genomen, die geanalyseerd worden door een  geaccrediteerd laboratorium. Wordt de norm overschreden, dan moet er melding worden gedaan en advies worden ingewonnen. De resultaten uit de analyse moeten worden opgeleverd.

Jaarlijkse controles – Elk jaar dienen de keerkleppen gecontroleerd en onderhouden te worden. Eventuele boilers moeten worden gereinigd. De resultaten en controles dienen te worden vastgelegd in rapportages en logboeken.

HOE VAAK MOETEN DIE CONTROLES WORDEN UITGEVOERD?

Er zijn verschillende controles die uitgevoerd moeten worden. We kennen maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse controles.

KUNNEN WE DIE CONTROLES ZELF UITVOEREN?

Dat kan, echter moet je dan wel aan een boel wettelijke eisen voldoen, gecertificeerd zijn en de resultaten op de juiste manier vastleggen. Dat is de reden dat gebouwenbeheerders met een wettelijke plicht of een zorgplicht liever een gespecialiseerd bedrijf, zoals Technolab, inschakelen.

WAT IS EEN RISICOANALYSE?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten risicoanalyse: een beperkte en een uitgebreide. Een beperkte analyse kan worden uitgevoerd als geen inadembare aerosolen vrijkomen. Een aerosol is een uiterst fijne nevel van waterdeeltjes in de atmosfeer. Bij een beperkte risicoanalyse is een inventarisatie van de tappunten voldoende. Dit wordt ook wel een quickscan genoemd.

Heeft een beheerder of eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallaties in zijn pand wel te maken met douches of andere tappunten die aerosolen verspreiden, dan is een uitgebreide risicoanalyse nodig. Dat is natuurlijk het geval bij douches, maar kan ook bij andere activiteiten waarbij water wordt versproeid of verneveld. Voor deze analyse moet de hele waterinstallatie worden gecontroleerd. Alleen op die manier kunnen eventuele risico’s op legionellagroei in kaart worden gebracht.

WAT IS EEN QUICK SCAN?

Door middel van een quick scan voert Technolab een visuele controle uit van het leidingwaternet. We toetsen het leidingwaternet op technische gebreken volgens de NEN1006 norm. De resultaten van de scan worden vertaald in een heldere en duidelijke rapportage.

WAT IS EEN BEHEERSPLAN?

In het beheersplan moeten de periodieke maatregelen worden beschreven, die zijn genomen om het risico op legionella te verkleinen. Denk hierbij aan het doorspoelen van leidingen met water boven de 60 °C . Dit soort maatregelen moet in een logboek worden bijgehouden voor de toezichthouder. Dat logboek is het beheersplan.

WAT KAN TECHNOLAB VOOR MIJ DOEN OP HET GEBIED VAN LEGIONELLA?

Technolab is BRL 6010 en ISO 17025 gecertificeerd. Met meer dan 20 jaar ervaring kunnen wij alle noodzakelijke controles uitvoeren, de benodigde monsters nemen en laten analyseren en zorgen dat de risicoanalyse en het beheersplan op de juiste manier worden ingezet. Zo heeft u er geen omkijken meer naar.

KAN DE DIENSTVERLENING VAN TECHNOLAB OOK DIGITAAL WORDEN UITGEVOERD EN BIJGEHOUDEN?

Jazeker. Technolab werkt met een digitaal systeem. De resultaten van de controles en onderzoeken worden bijgehouden in een persoonlijk digitaal dossier, dat makkelijk via een app in te zien is. Door dit systeem kosten de controles zo min mogelijk tijd en investering.

MAAKT TECHNOLAB GEBRUIK VAN EEN SERVICEOVEREENKOMST?

Jazeker. Dit doen wij graag om te voorkomen dat een controle wellicht vergeten wordt door de opdrachtgever. Door gebruik te maken van een serviceovereenkomst worden alle benodigde werkzaamheden en controles automatisch ingepland en uitgevoerd.

RISICOANALYSE EN BEHEERSPLAN LEGIONELLA

Besmetting met legionella kan ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht. Die wet schrijft eigenaren van collectieve watervoorzieningen voor wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie. In de wetgeving is vastgelegd welke gebouwen in het prioriteitssegment vallen en daardoor verplicht zijn een risicoanalyse en beheersplan te laten opstellen. Ook is het verplicht om periodiek legionellamonsters te laten nemen. Deze wet rondom preventie van legionella geldt voor ziekenhuizen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties (zoals hotels etc.), truckstops, asielzoekerscentra, kampeerterreinen, zwembaden, penitentiaire inrichtingen en jachthavens.

Het nemen en onderzoeken van watermonsters op de aanwezigheid van legionella moet eerst gebeuren bij het uitvoeren van de risicoanalyse en daarna elk half jaar. Ook het aantal monsters, gerelateerd aan het aantal tappunten, is vastgelegd. Eigenaren van (collectieve) installaties die niet in bovenstaande lijst voorkomen moeten er voor zorgen dat het drinkwater op het tappunt voldoet aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat zij aan moeten kunnen tonen dat er aandacht is besteed aan legionellapreventie, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een risicoanalyse.

Het is voor eigenaren van deze gebouwen verplicht om:

A. een risicoanalyse uit te voeren
B. zo nodig een beheersplan op te stellen
C. periodieke metingen op legionella uit te laten voeren
D. maatregelen te nemen om legionella bacteriën te voorkomen

Een risicoanalyse en beheersplan legionella mag voor bovengenoemde installaties alleen worden uitgevoerd door BRL 6010 gecertificeerde bedrijven, zoals Technolab. Technolab werkt bij deze zaken altijd volgens de laatst geldende voorschriften en richtlijnen. Tenslotte is het mogelijk om bij Technolab de metingen via digitaal beheer uit te laten voeren. De controles gebeuren dan automatisch en de resultaten zijn makkelijk inzichtelijk via een digitaal dossier.

Terug naar wateronderzoek

WIL JE ONS INSCHAKELEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op. We helpen je graag.

Contact